Adhoc Cultura

Mètode

Partir de la persona com a origen i destí de la cultura, com a promotora d'idees, productora de contingut i co-creadora de propostes culturals.

Partir de la persona com a origen i destí de la cultura, com a promotora d'idees, productora de contingut i co-creadora de propostes culturals.

La nostra metodologia s'articula a partir de l'unió de tres nuclis de treball: l'anàlisi, la cocreació i la innovació oberta.

Anàlisi interna. Parteix de l'escolta activa i l'estudi de les dades facilitades per part de l'entitat. Cocreació. Feta a través de dinàmiques participatives centrades Design Thinking i/o Serious Lego Play.

Innovació oberta. Treballem a partir del model centrat en el Design Thinking i incorporem la participació d'agents externs i les noves mirades professionals, així com la inspiració amb models de referència d'altres sectors (esport, empresa, social, etc.).

La combinació d'aquests tres elements i la seva aplicació, tant en l'àmbit intern de la institució com amb relació a l'entorn, deriva en la creació de dinàmiques on la innovació oberta (capacitat d'incorporar talent aliè) que generarà riquesa intel·lectual per nodrir el projecte des d'un enfoc més obert n'és l'element essencial. D'aquest procés en sorgeix un document marc que fonamentarà les bases del Pla. Un document que esdevé l'eina on es descriuen els principis rectors, les estratègies i les línies d'actuació de l'entitat

Perspectiva “Cultura Centrada en, Per i Des de les Persones” (CCPDP)

La metodologia de treball que proposem es basa en l'obertura i la participació, tenint com a origen i fi les persones (siguin o no consumidores de cultura). Es tracta d'una nova manera d'entendre la renovació de les institucions culturals (des del seu concepte, la seva programació i les seves accions) que fuig del procés de top-down (o fins i tot, de fora endins: un 3r aliè a la institució aconsella sobre el que cal fer), centrada en el protagonisme de les persones que conformen tant les pròpies institucions, els que en són usuaris com, especialment, els que no ho són. Es tracta d'obrir la mirada a altres col·lectius, altres grups que habitualment no participen de la vida dels museus, però que, donades unes determinades circumstàncies, poden apropar-s'hi.

L'objectiu és garantir una participació més activa tant d'usuaris, com dels no usuaris, des de l'inici de la generació de nous projectes i noves propostes, donant veu a les persones que ja coneixen la Xarxa i cadascun dels museus, però també a aquells que no s'hi senten apel·lats (i que habitualment, desconeixem).

Cada taller té una durada d'unes 2-3 hores, i està dinamitzat per un/a facilitador/a que genera una bateria de preguntes reptadores de contingut. Aquestes dinàmiques divideixen els/les participants en grups formats per 5-10 persones.

Una metodologia de solvència

La metodologia creada i impulsada per Adhoc Cultura i la Facultat de Pedagogia de la UB ha estat aplicada a decenes d'institucions culturals i ha obtingut diversos reconeixements dels que destaquem:

  • Distinció d'excel·lència per part del Departament de Salut. El projecte de salut comunitària 'Arts en Salut', del Museu de l'Empordà per "la seva capacitat de promoció de la salut comunitària amb un enfocament local i multidisciplinari". (2023)
  • Premi Caparrós al millor projecte de transferència de coneixement Universitat-Empresa-Societat, per la Universitat de Barcelona i la Fundació Bosch i Gimpera. (2021)
  • Distinció de Bona pràctica per part de la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals pel procés realitzat al museu de l'Hospitalet (2018).

Impuls Cooperatiu Adhoc (ICA)

Pel que fa al servei de Coordinació i Dinamització d'Equips de Treball utilitzem el nostre mètode, Impuls Cooperatiu Adhoc (ICA): basat en la importància de connectar i cohesionar l'equip per aconseguir resultats aquesta metodologia impulsa la cooperació amb un enfocament proactiu y eficaç a través de 4 pilars:

Equip Motor

L'equip motor és el nucli del projecte. Qui impulsa i articula tot. Per això és molt important que aquest equip estigui confeccionat segons les necessitats del projecte i que estigui, en tot moment, compromès. Aquest equip està integrat per entre 3 i 8 persones, per tal d'assegurar que les reflexions són variades i amb diferents punts de vista. A més a més ha d'existir representació dels diferents àmbits que tenen relació amb la institució prèviament identificats.

Estratègia compartida

L'estratègia compartida és un concepte que neix amb la voluntat de fer el més obert i transparent possible tot allò vinculat amb la gestió pública i la presa de decisions. Basada en el model de governança col·laborativa, el que busca aquest document és afavorir que, a través de la comunicació dels objectius i línies de treball entre la propia institució i els altres agents implicats, puguin tenir una imatge clara de què es vol aconseguir i assolir. Això ha de facilitar que els reptes s'afrontin de forma col·laborativa i que tothom tingui clar el seu rol.

Butlletí Intern

La creació d'un Butlletí Intern centrat en el call to action és l'eina de treball que manté tots els agents implicats informats sobre els avenços, accions i pròxims passos. La comunicació efectiva és clau per a la cohesió de l'equip i l'èxit del projecte.

Avaluació - Iteració

Amb l'objectiu de poder fer una correcta avaluació del grau d'assoliment del Pla d'Acció i, per tant, del Pla Estratègic, es defineixen 4 categories d'indicadors generals sota els conceptes: Assoliment, Resultats, Procés, Impacte. Un cop feta l'avaluació s'inicia. La iteració és a repetir un procés amb l'objectiu d'aconseguir la meta desitjada, objectiu o resultat. Els resultats d'un procés d'iteració s'utilitzen com a punt de partida per a la següent iteració. Amplicant el ICA al servei de Coordinació i Dinamització d'Equips de Treball, oferim una abordatge integral per garantir que el vostre projecte estigui impulsat per un "Equip Motor" fort i compromès amb les eines adequades per assolir els objectius fixats.